Hemija

Uvod...

PROGRAM

OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA

1) STRUKTURA ATOMA I PERIODNI SISTEM ELEMENATA

2) HEMIJSKE VEZE

3) ENERGETIKA

4) KINETIKA, RAVNOTEŽE

5) RASTVORI

6) STEPEN DISOCIJACIJE, KONSTANTA DISOCIJACIJE, JONSKE REAKCIJE

7) KISELINE I BAZE

8) pH, pOH

9) SOLI

10) PUFERI

11) OSOBINE RASTVORA I KOLOIDI

12) OKSIDOREDUKCIJE

13) ELEKTROHEMIJA

14) OKSIDI, HIDRIDI

15) OSOBINE ELEMENATA I JEDINJENJA

ORGANSKA HEMIJA

1) IZOMERIJA

2) UGLJOVODONICI

3) ALKOHOLI I FENOLI

4) ALDEHIDI I KETONI

5) KARBOKSILNE KISELINE

6) DERIVATI KISELINA

7) DERIVATI UGLJENE KISELINE

8) JEDINJENJA SUMPORA6

9) AMINI I NITRO JEDINJENJA

10) AMINOKISELINE

11) PEPTIDI

12) HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA

13) MONOSAHARIDI

14) DISAHARIDI I POLISAHARIDI

15) LIPIDI

PREDAVAČI

dr. IRENA NOVAKOVIĆ

Radi na Hemijskom fakultetu ,na katedri za organsku hemiju.Njena katedra se bavi ogrganizovanjem takmičenja iz hemije za srednjoškolce.

 Pripreme za upis na fakultete iz hemije profesorka Irena Novaković u agenciji Desire drži nekoliko godina,

tako da je njeno iskustvo u prenošenju znanja iz oblasti prijemnih ispita vrlo dragoceno u radu sa polaznicima kursa iz hemije.

VIDEO