Bodovi sa upisa

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
интегрисане академске студ
2018 64 40 74.32 24 72.44
основне академске студије
2018 240 160 65.9 80 61.62
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Јединствена листа 2018 230 160 84.6 70 77.32
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
јединствена ранг листа 2018 310 140 75.88 170 31.7
Географија 2017 80 50 88.9 30 81.8
Туризмологија 2017 80 30 94.68 50 85.66
Просторно планирање 2017 50 20 94.34 30 86.48
Демографија 2017 50 20 90.32 30 81.16
Геопрост основе жив сред
2017 50 20 91 30 84.4
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Грађевинарство 2018 340 240 53.24 100 30.32
Геодезија и геоинформатика
2018 60 40 59.56 20 44.56
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
посл управљање и статист 4г
2017 900 610 72.22 290 61.82
посл управљање и статист 3г
2017 400 0   400 78.74
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Електротех и рачунарство
2018 500 400 78.06 100 73.66
Софтверско инжењерство
2018 175 30 96.4 145 79.6
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
јединствена ранг ллиста
2018 435 330 78.10 105 72.84
Математика 2017 250 205 74.02 45 71.46
Информатика 2017 160 105 86.04 55 81.1
Астрономија и астрофизика
2017 25 20 89.42 5 88.56
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Машинско инжењерство 2018 540 520 60.54 20 60.0
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
интегрисане студије 2018 500 450 79.0 50 77.34
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВМА
  укуп
кадет
бодови
самоф
бодови
јединствена листа   25 25 81.00 0  
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Биљна прoизводња 2018 340 240 61.28 100 _
Зоотехника 2018 100 75 71.60 25 -
Мелиорације земљишта 2018 55 35 71.14 20 -
пољопривредна техника 2018 55 30 69.20 20 -
Агро економија 2018 120 85 83.70 35 58.66
Прехрамбенa технологија
2018 280 180 84.96 100 46.28
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Јединствена листа 2018 1400 600 65.08 800 30.16
ПРАВОСЛАВНО БОГОСЛОВСКИ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
јединствена листа 2018 230 150 51.70 80 _
РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ   укуп буџет бодови самоф бодови
Рударско инжењерство 2018 80 65 51.86 15 40.12
Инжењерство нафте и гаса
2018 30 25 68.26 5 64.20
Геологија 2018 90 60 51.24 30 30.64
Геотехнника 2018 24 20 58.08 4 45.38
Геофизика 2018 15 10 55.82 5 -
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Саобраћај 2018 350 300 70.14 50 66.50
СТОМАТОЛОШКИ ФАК.   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Јединствена листа 2018 214 194 75.72 20 74.98
ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Хемијско инжењерство 2018 150 145 76.60 5 75.32
Инжењерство материјала
2018 40 25 52.78 15 38.10
Инже животне средине 2018 60 55 51.62 5 37.44
Биохе инж и биотехнологија
2018 90 70 80.66 20 76.80
Металуршко инжењерство
2018 20 15 54.14 5 37.46
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ 2018
укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Образовање учитеља 2018 140 95 61.86 45 56.44
васпитачи 2018 140 95 65.12 45 57.60
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
безбедност 2018 390 150 81.62 240 76.86
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Ветерина 2018 156 150 65.80 6 65.54
ФАСПЕР   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Дефектологија 2018 160 100 57.34 60 37.14
Логопедија 2018 60 40 79.36 20 74.16
Спец едукац и рехаб. особа са тешкоћ. у . Развојu 2018 60 40 63.18 20 49.06
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Физичка хемија 2017 100 80 57.26 20 51.72
ФАК. ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Информ системи и технологије
2018 390 190 84.10 200 77.08
Менаџмент и организација
2018 330 190 80.24 140 74.02
Инфо системи и техн на даљину
2018 100 5 96.82 95 84.70
ФАКЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Политиколоргија 2018 100 35 81.24 65 65.00
Међународне студије 2018 140 35 87.00 105 72.00
Новинарство 2018 160 50 68.30 110 44.30
Социј. полити. и социјал. рад
2018 100 30 75.88 70 52.06
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Струковне студије спорт 2018 90 22 75.99 68 52.43
Струк.студије рекреације
2018 30 8 76.48 22 66.75
Основне академске студије
2018 160 160 56.38 0 _
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Јединствена листа 2018 319 250 64.60 69 55.40
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Општа физика 2018 25 25 97.00 0 -
торијска и експерим. физика
2018 50 50 81.44 0  
Примењена и компјут физика
2018 50 40 97.00 10 94
Метеорологија 2018 75 25 100 5 100
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Фолозофија 2017 70 65 51.06 5 46
Социологија 2017 100 90 63.3 10 61.44
Педагогија 2017 60 55 64.06 5 62.72
Андрагогија 2017 30 25 54.34 5 46.2
Психологија 2017 88 78 75.2 10 74.17
Историја 2017 120 110 51.12 10 39.84
Историја уметности 2017 90 80 56.9 10 46.88
Археологија 2017 62 60 51.72 2 46.08
етнологија антропологија
2017 55 50 57.18 5 45.04
Класичне науке 2017 30 25 52.44 5 51
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Српски језхик и књижевност
2018 120 100 52.04 20 35.08
Српска књижевност и језхик
2018 120 65 51.54 55 36.62
Српска књиж са компартисти
2018 65 55 53.06 10 42.14
Језик, књиж, култура (језици)
2018 1200 550 76.87 650 38.48
На групи језици, бодови су са јединствене ранг листе и кандидати са више бодова бирају атрактивне језике (енг. јапан. шпанс... ) а они са мање бодова оне који су преостали (чешки, бугар. албан...)
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Јединствена листа 2018     86.84   85.22
Хемија 2017 80 75 91.5 5 90.2
Биохемија 2017 50 45 78.8 5 77.68
Хемија животне средине 2017 30 25 53.00 5 -
Настава хемије интегр.студиј
2017 25 25 64.2 0 -
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Шимарство 2018 120 103 52.46 17 45.96
Техол, менаџмент и пројектова. намештаја и произ. од дрвета 2018 100 70 51.62 30 35.74
Пејзажна архитектура 2018 65 42 51.24 23 40.74
Технологија намештаја обраде
2018     53.16   40.26
Екол. инжењер. у заштити земљишн. и водних ресурса 2018 60 24 51.58 36 39.96
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУК. СТУДИЈА   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
сантарно еколошки инж 2018 80 29 79.66 51 47.00
бабица 2018 84 29 84.62 55 71.56
физиотерапеут 2018 100 29 90.32 71 83.58
радни терапеут 2018 60 19 82.06 41 67.10
козуметичар естетичар 2018 48 14 82.22 34 65.84
Струковна медицинска сестра
2018 160 56 84.62 104 71.56
Лабораторијски технолог
2018 48 19 88.16 29 79.34
нутрициониста - дијететичар
2018 66 19 87.58 47 66.06
Струковни радиолог 2018 80 29 89.18 51 81.02
васпитач 2018 40 12 76.22 28 68.58
протетичар 2018 80 0 _ 80 40.80
ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
јединствена листа 2018 332 110 86.20 222 38.38