Bodovi sa upisa

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА год укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
интегрисане академске студ
2019 64 40 80.64 24 78.44
основне академске студије
2019 240 160 73 80 69.48
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Јединствена листа 2019 230 160 80.5 70 71.82
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
јединствена ранг листа 2019 240 140 50.36 170 33.80
Географија 2019 80 50 51.7 30 42.00
Туризмологија 2019 80 30 70.56 50 42.42
Просторно планирање 2019 50 20 76.06 30 47.30
Демографија 2019 50 20 52.20 30 42
Геопрост основе жив сред
2019 50 20 56.6 30 42.4
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Грађевинарство 2019 340 240 60.01 100 35.84
Геодезија и геоинформатика
2019 60 40 50,543 20 30.88
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
посл управљање и статист 4г
2019 900 610 73.62 290 64.76
посл управљање и статист 3г
2019 400 0   400 80.14
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Електротех и рачунарство
2019 500 400 73.18 100 69,206
Софтверско инжењерство
2019 175 30 91.58 145 72.96
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
јединствена ранг ллиста
2019 435 330 80.50 105 74.12
Математика 2018 250 205 55.0 45 37.66
Информатика 2018 160 105 65.66 55 77.12
Астрономија и астрофизика
2018 25 20 54.13 5 39.58
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Машинско инжењерство 2019 540 520 68.94 20 67.90
информац. тех.у машинству
2019     72.96   70.18
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
интегрисане студије 2019 500 450 79.0 50 76.42
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВМА
  укуп
кадет
бодови
самоф
бодови
јединствена листа 2019 23 23 72.62 14 66.86
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Биљна прoизводња 2019 340 240 61.96 100 _
Зоотехника 2019 100 30 68.36 25 -
Мелиорације земљишта 2019 55 35 71.98 20 -
пољопривредна техника 2019 55 30 60.14 20 -
Агро економија 2019 120 85 66.86 35  
Прехрамбенa технологија
2019 280 180 78.18 100 58.78
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Јединствена листа 2019 1400 600 60.48 800 30.82
ПРАВОСЛАВНО БОГОСЛОВСКИ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
bogoslovsko katehtski progra
2019 135 90 69.50 45 53.76
bogoslovsko pastirski program
2019 95 60 74.15 35 68.64
РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ   укуп буџет бодови самоф бодови
Рударско инжењерство 2019 75 50 51.64 15 38.18
Инжењерство нафте и гаса
2019 30 25 78.84 5 72.72
Геологија 2019 90 60 51.44 30 55.62
Геотехнника 2019 24 20 51.86 4 75.40
Геофизика 2019 15 10 82.56 5 -
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Саобраћај 2019 350 300 67.86 50 64.18
СТОМАТОЛОШКИ ФАК.   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Јединствена листа 2019 214 194 79.34 24 78.50
ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Хемијско инжењерство 2019 150 145 86.12 5 85.48
Инжењерство материјала
2019 40 25 97.36 15 95.38
Инже животне средине 2019 60 55 94.06 5 93.70
Биохе инж и биотехнологија
2019 90 70 92.20 20 90.94
Металуршко инжењерство
2019 20 15 99.30 5 98.34
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ 2019
укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Образовање учитеља 2019 140 95 56.20 45 40.44
васпитачи 2019 140 95 59.20 45 55.00
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
безбедност 2019 390 150 84.64 240 70.16
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Ветерина 2019 156 150 67.94 6 62.38
ФАСПЕР   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Дефектологија 2019 160 100 79.04 60 73.44
Логопедија 2019 60 40 84.62 20 82.70
Спец едукац и рехаб. особа са тешкоћ. у . Развојu 2019 60 40 84.62 20 82.70
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Физичка хемија 2019 100 80 51.98 20 35.96
ФАК. ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Информ системи и технологије
2019 390 190 80.08 200 73.61
Менаџмент и организација
2019 330 190 77.50 140 72.28
Инфо системи и техн on line
2019 100 5 95.76 95 81.40
ФАКЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Политиколоргија 2019 100 35 81.20 65 69.64
Међународне студије 2019 140 35 84.00 105 67.98
Новинарство 2019 160 50 68.00 110 49.08
Социј. полити. и социјал. ад
2019 100 30 80.08 70 59.70
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Струковне студије спорт 2019 90 22 77.83 68 56.77
Струк.студије рекреације
2019 30 8 76.17 22 61.96
Основне академске студије
2019 160 160 61.86 0 _
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Јединствена листа 2018 319 250 64.60 69 55.40
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Општа физика 2019 25 25 90.46 0 -
торијска и експерим. физика
2019 50 50 78.22 0  
Примењена и компјут физика
2019 50 40 84.30 10 77.78
Метеорологија 2019 75 25 90.46 5 85.00
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Фолозофија 2019 70 65 51.96 5 33.86
Социологија 2019 100 90 63.64 10 57.52
Педагогија 2019 60 55 52.34 5 75.36
Андрагогија 2019 30 25 70.34 5 68.50
Психологија 2019 88 78 75.8 10 76.38
Историја 2019 120 110 51.02 10 50.34
Историја уметности 2019 90 80 51.26 10 39.06
Археологија 2019 62 60 5134 2 32.06
етнологија антропологија
2019 55 50 56.28 5 43.00
Класичне науке 2019 30 25 54.36 5 31.98
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Српски језхик и књижевност
2019 120 100 51.76 20 33.56
Српска књижт и језхик komp
2019 120 65 54.40 55 49.62
Српска књиж са компартисти
2019 65 55 53.06 10 42.14
Језик, књиж, култура (језици)
2019 1200 550 75.60 650 40.60
На групи језици, бодови су са јединствене ранг листе и кандидати са више бодова бирају атрактивне језике (енг. јапан. шпанс... ) а они са мање бодова оне који су преостали (чешки, бугар. албан...)
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Хемија 2019 80 75 67.84 5 51.48
Биохемија 2019 50 45 69.40 5 66.78
Хемија животне средине 2019 30 25 55.74 5  
Настава хемије интегр.студиј
2019 25 25 78.62 5  
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
Шимарство 2019 120 103 61.54 17 53.60
Техол, менаџмент и пројектова. намештаја и произ. од дрвета 2019 100 70 58.26 30 40.82
Пејзажна архитектура 2019 65 42 52.40 23 39.10
Технологија намештаја обраде
2019     53.16   40.26
Екол. инжењер. у заштити земљишн. и водних ресурса 2019 60 24 52.04 36 45.70
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУК. СТУДИЈА   укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
бабица 2019 84 29 84.56 55 53.56
физиотерапеут 2019 100 29 92.88 71 81.64
радни терапеут 2019 60 19 82.78 41 77.88
козуметичар естетичар 2019 48 14 82.76 34 72.84
Струковна медицинска сестра
2019 160 56 90.34 104 80.08
Лабораторијски технолог
2019 48 19 89.68 29 79.62
нутрициониста - дијететичар
2019 66 19 86.76 47 65.08
Струковни радиолог 2019 80 29 88.06 51 77.72
васпитач 2019 40 12 82.28 28 50.92
протетичар 2019 80 0 _ 80 41.80
ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
  укуп
буџет
бодови
самоф
бодови
јединствена листа 2018 332 110 86.20 222 38.38