Biologija

Grupa za Medicinski, Stomatološki i srodne fakultete prva dva meseca ima zajednički program sa grupom za Biološki fakultet. Posle toga svaka od tih grupa ima svoj termin. Za medicinu i stomatologiju ostaje u 11.30h a za biologiu se pomera na 10 ili 13h, po dogovoru.

Napomene:

Jedan termin podrazumeva dva školska časa. Nakon predavanja određenih oblasti vršiće se provera znanja testiranjem.

PROGRAM

Pripreme za polaganje prijemnog ispita na medicinskom i njemu srodnim fakultetima

Literatura:

1. Biologija za I razred gimnazije i poljoprivredne škole (od 7- 73 strane) - I gim.

2. Biologija za II razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i II razrad poljoprivredne škole ( od 33-55. i 141-166 strane) - II gim.

3. Biologija za III razred gimnazije prirodno-matematičkog smera ( od 26-29, 31-32 i 84-98 strane) - III gim.

4. Biologija za IV razred gimnazije priprodno-matemetičkog smera ( od9-32, 35-42, 43-66, 70-127, 129-154 i 162-170 strane) - IV gim.

5. Biologija za I razred medicinske i veterinarske škole (od 147-166 strane) - I med.

6. Biologija za III razred medicinske i veterinarske škole ( od 21-60 i 71-93 strane) - III med.

Program rada:

1. Biologija ćelije

 • hemijski sastav ćelije - I gim.
 • molekularna organizacija ćelije - IV gim.
 • ćelijska membrana i ćelijske organele - I gim.
 • dinamička organizacija ćelije - III gim.
 • deoba ćelije, mitoza, mejoza - I gim.
 • prokariotska i eukariotska ćelija - I gim.

2. Molekularna biologija - IV gim.

 • genom, gen
 • replikacija, translacija, transkripcija
 • regulacija aktivnosti gena
 • molekularna biotehnologija

3. Biologija razvića - IV gim.

4. Morfologija životinja - II. gim.

 • tkiva, organi organski sistemi
 • opšte odlike hordata
 • morfološke odlike kičmenjaka

5. Nasleđivanje bioloških osobina

 • tipovi nasleđivanja - III med, IV gim.
 • genetika čoveka - III med.

6. Evolucija - IV gim.

7. Ekologija - I med.

Napomena:

Oblasti pod rednim brojem 1,2,3 i 4 se predaju zajedno svim polaznicima priprema

Pripreme za polaganje prijemnog ispita na biološkom i njemu srodnim fakultetima

Literatura:

1. Biologija za I razred gimnazije i poljoprivredne škole - I gim.

2. Biologija za II razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i II razrad poljoprivredne škole - II gim.

3. Biologija za III razred gimnazije prirodno-matematičkog smera - III gim.

4. Biologija za IV razred gimnazije priprodno-matemetičkog smera - IV gim.

Program rada:

1. Biologija ćelije

 • hemijski sastav ćelije - I gim.
 • molekularna organizacija ćelije - IV gim.
 • ćelijska membrana i ćelijske organele - I gim.
 • dinamička organizacija ćelije - III gim.
 • deoba ćelije, mitoza, mejoza - I gim.
 • prokariotska i eukariotska ćelija - I gim.

2. Molekularna biologija - IV gim.

 • genom, gen
 • replikacija, translacija, transkripcija
 • regulacija aktivnosti gena
 • molekularna biotehnologija

3. Biologija razvića - IV gim.

4. Carstvo životinja

Morfologija životinja - II. gim

 • tkiva, organi organski sistemi
 • opšte odlike hordata
 • morfološke odlike kičmenjaka

Sistematika i morfologija protista i životinja - II gim.

Fiziologija životinja - III gim.

 • čula, organski sistemi, termoregulacija ...

5. Carstvo biljaka

Alge, gljive, lišaji - I gim.

Morfologija viših biljaka - I gim.

 • tkiva, vegetativni i reproduktivni organi

Sistematika viših biljaka - I gim.

Fiziologija biljaka - III gim.

6. Nasleđivanje bioloških osobina - IV gim.

7. Evolucija - IV med.

8. Ekologija - IV gim.

Napomena:

Oblasti pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4 se peredaju zajedno svim polaznicima priprema

PREDAVAČI

str. sar. mr LAZAREVIĆ ANITA

Zaposlena na Institutu za zoologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1990. god. Radi na mestu stručnog saradnika za elektronsku mikroskopiju na Katedri za biologiju ćelije i tkiva,  kao i u Centru za mikroskopiju Biološkog fakulteta. Školske 1996/97 radila je kao profesor biologije u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Učestvuje u realizaciji naučnih projekata na Katedri za biologiju ćelije i tkiva i Centra za mikroskopiju Biološkog fakulteta. 

Od 1990. god. učestvuje kao predavač u pripremama srednjoškolaca za upis na fakultete na kojima se polaže biologija.

VIDEO

...