dr MARINA VIDENOVIĆ

 dr Marina Videnović rođena je 1979. Diplomirala je i doktorirala na odseku za
psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2006. je zaposlena na Institutu za
psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Trenutno je u zvanju naučnog saradnika.
Bavi se različitim temama iz razvojne (psihologija adolescencije, rizična ponašanja
tokom adolescencije, socijalizacija i svakodnevica mladih) i psihologije obrazovanja
(predškolsko obrazovanje, učenička postignuća i analiza podataka sa PISA testiranja,
matematička pismenost). Objavila je 14 radova u domaćim i međunarodnim naučnim
časopisima, 2 poglavlja u monografijama, a prezentovala je svoje radove na
mnogobrojnim domaćim i stranim naučnim konferencijama. Učestvovala je na preko 20
domaćih i međunarodnih naučnih projekata. Jedan je od urednika časopisa Psihološka
istraživanja. Recenzira radove za domaće i međunarodne naučne časopise. Član je
stručnih međunarodnih i domaćih udruženja: ISCAR (International Society for Cultural
and Activity Research), EADP (European Association for Developmental Psychology),
Društvo psihologa Srbije. I sama je bila polaznik ove škole.

 

Asistent  je Jelena Igračev, dugogodišnji saradnik instituta za psihologiju u Beogradu.

Za sve fakultete gde se polaže psihologija, opšta informisanost