dr. ILIJA LAZAREVIĆ

Prošao je kroz sva univerzitetska zvanja-od asistenta do redovnog profesora. Kao fakultetski nastavnik radio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Sada je angazovan u radu sa postdiplomcima.

Više puta bio je član Republičkih komisija za matematička takmičenja srednjoškolaca i studenata. Na fakultetu, je mnogo godina bio član Komisija, kao i sastavljač ispitnih zadataka za prijemne ispite.

Ovde je od interesa da se istakne samo stručni rad prof. Lazarevića. Posebno treba istaći njegovo zanimanje za problematiku i metodiku Nastave Matematike. Objavio je mnogo stručnih radova te vrste, a sa koautorima, objavio je i jednu monografiju o matematičkim takmičenjima.